Fremleje

Fremlejer og kontrakten skal godkendes af Fremlejeudvalget. Ulovlig fremleje fører til anmeldelse til DAB med henblik på øjeblikkelig opsigelse (se side 4-5)!

Ansøgning samt relevante bilag afleveres i fremlejeudvalgets postkasse senest 14 dage inden fremlejeperiodens begyndelse. Du vil modtage en mail når din ansøgning er blevet behandlet. Ved spørgsmål ang. fremleje kontakt os på fremleje@rhk.dk

Bemærk, at der alternativt til fremleje kan søges garantibrev fra kollegielederen. Et garantibrev sikrer dig en plads på RHK, hvis du flytter ud og muligvis vil tilbage inden for et år. Kollegiet bistår ikke med at formidle kontakt mellem fremlejer og beboer. I underetagen forefindes én opslagstavle specifikt til opslag angående fremleje. Opslag andetsteds fjernes og ligeledes fjernes gamle opslag samt opslag uden opsættelsesdato.

Der kan gives specialtilladelser i forbindelse med helt særlige forhold fx. af speciel social karaktér. Sådanne forhold skal kunne dokumenteres grundigt.

 • For at fremleje skal du have boet i værelset i mindst seks måneder optil fremlejekontraktens start. Du kan således godt fremleje flere gange, men altid med mindst seks måneders mellemrum.
 • Fremlejetager skal være aktiv studerende. Studiedokumentation fra uddannelsesstedets studiekontor for fremlejetager skal altid vedlægges fremlejekontrakten.
 • Der kræves dokumentation for at fremlejegiver fraflytter lejemålet i uddannelsesrelateret øjemed.
 • Aftal opsigelsesvarsel med fremlejetager. Hvis I aftaler at fremlejekontrakten kan opsiges i lejeperioden og fremlejetager opsiger kontrakten mens du er bortrejst, hæfter du selv for lejemålet.
 • Det er muligt at fremleje til flere forskellige fremlejetagere inden for samme fraflytningsperiode, men der kræves i så fald en separat fremlejekontrakt for hver fremlejetager.
 • Huslejen for fremlejemålet må ikke overstige den til enhver tid gældende husleje (inkl. antennebidrag, internet, beboerforeningskontingent samt respektive køkkenkontigent). Den aktuelle husleje vil altid fremgå af præsentation af kollegiet på www.kollegierneskontor.dk
 • Når fremlejen er i orden, overtager fremlejetager + fremlejegivers forpligtelser. I værste fald hæfter fremlejegiver dog stadig forhold til udlejer (betaling af ´husleje mm.).
 • Det er fremlejegiver, der hæfter i forhold til kollegiet for overholdelse af kollegiets vedtægter. Kollegiet kan indstille lejemålet til opsigelse med øjeblikkelig fraflytning til følge, hvis fremlejetagerens adfærd er sådan, at fremlejegiverens tilsvarende adfærd ville kunne udløse en opsigelse.
 • Fremlejeaftalen inkl. bilag afleveres senest 14 dage før indflytning i fremlejeudvalgets postkasse. Fremleje uden fremlejeudvalgets godkendelse vil føre til opsigelse af fremlejegivers lejemål.
 • Fremlejeudvalget behandler kun fremlejemål af mindst 1 måneds varighed og højst 6 måneder, men der kan gives dispensation ved længerevarig udveksling.
 • I sommerferien (juni, juli og august) kan fremleje godkendes, hvis fremlejetager er studieaktiv i denne periode, dvs. at vedkommende læser til reeksamen eller har sommerkursus.
 • Fremlejemålet er i øvrigt underkastet bestemmelser i huslejekontrakten og her bemærkes specielt at det lejede værelse kun må bebos af én person.
 • Fremlejer forpligter sig til at gøre sig bekendt med kollegiets gældende brandregler før indflytning (bekræftes med underskrift). Brandreglerne kan tilgås i køkkenmapperne og hos kollegiekontoret.
 • Det er op til fremlejegiver og fremlejetager at fastsætte depositum; en måneds husleje er dog vejledende.
 • Det ønskes desuden, at fremlejeren har lyst at deltage i de fælles aktiviteter på kollegiet og køkkenet, herunder eventuelle tjanser som findes på de respektive køkkener.
 • Det pålægger kollegianeren selv at udarbejde en privat fremlejekontrakt som specificerer ansvar for skader, rengøring og mangler under fremlejen. Den, der fremlejer sit værelse, vil være ansvarlig og hæfte for skader og mangler, forvoldt af fremlejeren, såfremt det manglende beløb ikke kan inddrives hos denne.